Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

NIEUWSBRIEF

 

 

De belangrijkste veranderingen in de inkomstenbelasting zijn het vervallen van de aftrek voor onderhoud monumenten in 2017 en de scholingsaftrek in 2018. Vooral het schrappen van de scholingsaftrek zal voor een vrij grote groep nadelige gevolgen hebben. Voor een enkeling kan het afschaffen van het pensioen in eigen beheer interessant zijn. Ook wordt vanaf 2018 de eerste schijf van 20% in de vennootschapsbelasting in stappen verlengd tot een winst van 350.000 euro. In deze nieuwsbrief wordt een aantal handreikingen gedaan voor de administratie van ondernemers. Ook is aandacht voor het verdwijnen van de Verklaring Arbeidsrelatie, een onderwerp dat de gemoederen behoorlijk beheerst. En verder treft u uiteenlopende informatie aan over financiële voordelen voor ouders, de investeringsaftrek en het ontvangen van papieren aanslagen.

 

 Pageshuis.jpg

 

De aftrek voor monumentenonderhoud verdwijnt vanaf 2017. Op de foto het Pageshuis aan de Lange Voorhout in Den Haag.

 

De boekhouding stroomlijnen

 

Als u ondernemer of freelancer bent, zult u regelmatig te maken hebben met bonnetjes en facturen. Voor de boekhouding is het natuurlijk belangrijk deze te bewaren en vast te (laten) leggen. In de regel is dit geen probleem bij facturen die via de post of de mail worden ontvangen, maar niet iedere leverancier stuurt een duidelijke factuur. Zeker als niet aan de BTW-vereisten is voldaan, kunt u er financieel bij inschieten.

 

BTW op de telefoon- en internetfactuur

Telecombedrijven sturen steeds minder facturen per post, maar maken deze opvraagbaar via hun website. Als ondernemer moet u deze documenten downloaden, opslaan en eventueel printen. Zonder factuur heeft u geen recht op aftrek van BTW. Dat geldt ook als de factuur wel beschikbaar is, maar er wordt geen BTW-bedrag op vermeld. Bij Vodafone moet bijvoorbeeld een aparte optie worden aangevinkt om toegang te krijgen tot de BTW-gegevens. Verder moet u erop letten dat u met enige regelmaat de facturen ophaalt uit uw account, omdat deze gegevens veelal na 1 tot 2 jaar niet meer opvraagbaar zijn.

 

Kleine uitgaven

Ook ondernemers doen regelmatig aankopen in winkels en regelmatig gebeurt dat contant. In dat geval is het van belang dat u een kassabon ontvangt met vermelding van het BTW-bedrag. Een pinbonnetje is echter geen aankoopbon! De pinbon is alleen een signaal dat u bij een leverancier een bepaald bedrag heeft betaald, maar zegt niets over wat u gekocht heeft en levert al helemaal geen recht op BTW-aftrek op. In voorkomende gevallen kunt u de pinbon bevestigen aan de kassabon, zodat duidelijk is wat er is gekocht en hoe het is afgerekend.

 

De meeste kassasystemen geven apart melding van de BTW op de bon, maar het gebeurt nog steeds dat er zaken zijn die de BTW niet op de bon vermelden. Wees hier alert op en vraag eventueel om een aanvullende BTW-bon.

 

Marktplaats en aankopen via particulieren

Als ondernemer of freelancer kan het gebeuren dat u goederen via Marktplaats of andere platforms aanschaft. Omdat vaak via particulieren wordt gekocht, is zelden sprake van een degelijke factuur.  Bij aankoop van een particulier zal in de regel geen recht bestaan op BTW-aftrek. Om te zorgen dat uw aanschaf als bedrijfskosten aftrekbaar is, is het raadzaam de gegevens over de leverancier en de aankoop vast te leggen. Degene van wie u koopt moet bij een controle door de belastingdienst traceerbaar zijn. Alleen vermelding van een 06-nummer of een e-mailadres is onvoldoende. De verkoper moet zijn adresgegevens op de correspondentie vermelden evenals een omschrijving van het verkochte goed.

 

Blijft u papieren aanslagen ontvangen?


Stap voor stap wordt de belastingdienst een organisatie die alleen maar digitaal opereert. 'Professionele partijen' als ondernemers dienen hun aangifte BTW, loonheffing of inkomstenbelasting al jaren digitaal in te sturen. Daarna werden particulieren gestimuleerd om de aangifte inkomstenbelasting ook digitaal te doen. Een papieren aangifte indienen kan nog wel, maar  wordt ontmoedigd. Via de belastingtelefoon kan nog wel een papieren biljet worden aangevraagd.

Relatief nieuw is dat de belastingdienst wil stoppen met het versturen van de aanslagen, maar deze alleen nog digitaal wil verstrekken. Burgers worden geacht hun domein van www.mijnoverheid.nl te activeren met een geldig digid-wachtwoord en gebruikersnaam. Het is prettig dat binnen een persoonlijk domein alle belastingaanslagen op een rijtje staan. Toch is niet iedereen in staat dan wel van plan zich aan deze werkwijze aan te passen. Wat voor mogelijkheden hebt u dan?

 Gewenningsperiode

De jaren 2016 en 2017 zijn gewenningsjaren waarin in elk geval nog een papieren uitnodiging tot aangifte inkomstenbelasting wordt verstrekt aan particulieren. Berichten over de invordering van belasting en toeslagen blijven voorlopig ook op papier komen. De belastingdienst wil na evaluatie bepalen wanneer uitsluitend nog digitale berichten worden verstuurd. De ombudsman heeft zich hierover al kritisch uitgelaten. Wellicht blijft er een keuzemogelijkheid voor mensen die niet in de digitale ontwikkeling kunnen of willen meegaan.

 Praktisch overzicht

In de praktijk komt het regelmatig voor dat aanslagen niet goed of systematisch bewaard worden. Dit komt ook omdat voorafgaande aan een definitieve aanslag al één of meer voorlopige aanslagen zijn opgelegd. Ook andere post zoals betalingsmededelingen bemoeilijken het zicht op de aanslagen. Dan is het handig om in een persoonlijk domein een gestructureerd overzicht te hebben. Het gebeurt namelijk regelmatig dat om een aanslag wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een hypotheek of bij huren van een woning.

 

Laat investeringsaftrek tot het einde renderen

 Menig ondernemer is bekend met de investeringsaftrek. Je ontvangt maximaal 28% ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’ op grote aankopen als machines, kantoorinrichting of dure software. Naast deze investeringsaftrek bestaat soms ook recht op milieu-investeringsaftrek of energie-investeringsaftrek. Minder bekend is dat het voordeel van de investeringsaftrek bij verkoop voor een belangrijk deel verloren kan gaan.

 Om te voorkomen dat bedrijven in hoog tempo investeren, daarbij investeringsaftrek ontvangen en dan snel de aangeschafte zaken doorverkopen is de desinvesteringsbijtelling in het leven geroepen. Als de ondernemer binnen vijf jaar gerekend vanaf het boekjaar waarin de investering is gedaan de bedrijfsmiddelen weer verkoopt en de opbrengst is meer dan 2.300 euro, dan moet de eerder geclaimde investeringsaftrek naar rato van de opbrengst worden terugbetaald. Onder de regeling valt ook de situatie dat de bedrijfsmiddelen naar privé worden overgebracht, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging. 

Als u een machine heeft gekocht en u overweegt deze na enkele jaren te verkopen en te vervangen, kan het handig zijn om te wachten tot de vijfjaarstermijn is verstreken. Voor aankopen waarvoor u investeringsaftrek heeft gehad in bijvoorbeeld 2012, kan het verstandig zijn met de verkoop te wachten tot na 2016, want dan is de vijfjaarstermijn gerekend vanaf 1 januari 2012 verstreken. Brengen deze investeringsgoederen in een kalenderjaar minder op dan 2.300 euro, dan heeft u ook niet te maken met de desinvesteringsbijtelling. Enige planning kan dus zinvol zijn!

  RondeNoordHolland.JPG

 Zorg dat uw investeringen ook tot de eindstreep renderen. Op de foto een servicebus in Middenbeemster die deelnemers aan de Ronde van Noord-Holland helpt de tocht te voltooien.

Verklaring Arbeidsrelaties in nieuwe jas

Dit jaar is de geldigheid van de Verklaring Arbeidsrelatie afgelopen en is een nieuw stelsel geïntroduceerd om zekerheid te krijgen of iemand in loondienst is, dan wel zelfstandige of freelancer. In tegenstelling tot de oude situatie ligt de verantwoordelijkheid nu ook bij de opdrachtgever. De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is op 1 mei van start gegaan. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode waarin de nadruk meer op voorlichting ligt dan op handhaving en eventuele boetes.

Voor veel ondernemers verandert er overigens weinig. Een onderhoudsmonteur voor CV-ketels die werkt voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen is zonder meer ondernemer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een advocaat die rechtstreeks cliënten vertegenwoordigt of juridische adviezen geeft. Een groot deel van de ondernemers zal daarom ook geen actie hoeven te ondernemen.

In sommige situaties kan wel twijfel ontstaan of iemand ondernemer is dan wel een verkapte werknemer. Bij langlopende opdrachten in de informatietechnologie of telecommunicatie werkt de ingehuurde persoon soms maanden aan hetzelfde project. In zulke situaties is het belangrijk om vast te stellen of een ‘gezagsverhouding’ aanwezig is, dat kan een duidelijke aanwijzing zijn dat sprake is van werknemerschap. Ook in de bouw gebeurt het regelmatig dat bij onderaannemers niet direct duidelijk is in welke gevallen nog sprake is van ondernemerschap.


Modelovereenkomsten

In de nieuwe wet kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van goedgekeurde modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten staan op de site van de belastingdienst. Voor meerdere sectoren zijn specifieke overeenkomsten opgesteld, zoals voor gastdocenten, onderaanneming in de installatiebranche, ICT-professionals en waarneming bij tandartsen. Naast deze op een bepaald beroep toegesneden documenten zijn er ook algemene overeenkomsten die in een groot aantal situaties bruikbaar zijn. Eén daarvan is de overeenkomst geen werkgeversgezag opgesteld door FNV Zelfstandigen. Ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben algemene overeenkomsten opgesteld samen met de belastingdienst.

 Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst en deze afspraken ook in de praktijk na te leven ontstaat zekerheid dat de belastingdienst de samenwerking later niet anders zal beoordelen. Lang niet alle ondernemers hoeven te werken op basis van een modelovereenkomst, maar in situaties dat het werk bijvoorbeeld ook door (eigen) werknemers kan worden verricht is het verstandig na te gaan of gebruik van een modelovereenkomst kan worden gemaakt. In tegenstelling tot bij de vroegere Verklaring Arbeidsrelatie kunnen nu zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer worden aangesproken door de belastingdienst.

 

Financiële voordelen voor ouders

 Als je kinderen hebt, zijn er meerdere mogelijkheden een financieel steuntje in de rug te krijgen. Voor vrijwel alle ouders bestaat recht op kinderbijslag. Het kindgebondenbudget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn twee aanvullende inkomstenbronnen.

 Kinderbijslag

Ouders hebben recht op kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin hun jongste kind 18 wordt. Deze is onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Wel geldt een beperking voor de kinderen zelf. Als een 16- of 17-jarige meer verdient dan netto 1.266 euro per maand, vervalt dat kwartaal het recht op kinderbijslag. De meeste kinderen verdienen op die leeftijd niet veel met een bijbaan, maar voor de wat beter verdienende jongeren is het verstandig om die grens in de gaten te houden.

 Kindgebondenbudget

Het kindgebondenbudget is een inkomenstoeslag die afhankelijk is van het aantal kinderen en het inkomen en eventueel vermogen van de ouders. De toeslag is maximaal bij een gezamenlijk inkomen van de ouders van 19.759 euro. Daarna wordt de toeslag afgebouwd met een percentage van 6,75%.

Bij een gezin met een kind van 10 jaar en een kind van 14 jaar en een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro, bestaat bijvoorbeeld recht op een toeslag van 61 euro per maand. Overigens hebben alleenstaande ouders recht op een aanzienlijk hoger toeslagbedrag.

 Het kindgebondenbudget wordt betaald aan de ouder(s) die recht op kinderbijslag hebben. Het is wel van belang om met enige regelmaat na te gaan of het inkomen dat bij de dienst Toeslagen van de belastingdienst bekend is nog  realistisch is. Bij een behoorlijke inkomensstijging is de kans groot dat de definitieve berekening leidt tot een flinke terugbetaling. Als u twijfelt of u recht op deze toeslag hebt, kunt u op www.mijntoeslagen.nl een proefberekening maken. Met uw digid kan de toeslag worden aangevraagd, gewijzigd of worden stopgezet.

 Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Om de arbeidsdeelname te bevorderen is in de inkomstenbelasting een aantrekkelijke prikkel opgenomen. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt gegeven aan alleenstaande ouders, dan wel de ouder met het laagste inkomen. Voorwaarden zijn dat het jongste kind nog geen twaalf jaar is en inkomen uit loon, onderneming of overige werkzaamheden wordt genoten.

 Deze korting begint pas effectief te worden bij een inkomen van 4.881 euro. Voor ondernemers is het mogen toepassen van de zelfstandigenaftrek al voldoende. Bij het inkomen vanaf 4.881 euro is de heffingskorting 1.039 euro. Dit loopt dan met een percentage van ruim 6% op zodra er meer verdiend wordt. De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting is 2.769 euro. Omdat heffingskortingen geheel in aftrek komen op de belastingdruk gaat het steeds om nettobedragen!